วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Idiom สำนวนน่ารู้

หลังจากที่หายไปหลายวัน ก็ถึงเวลาที่จะกลับมาอัพ Blog อีกครั้งแล้วค่ะ
วันนี้ยังไม่แปลเพลงนะคะ แต่ถ้าอยากฟังกันอีกรบกวนขอคอมเม้นท์ด้วยนะคะ
แบบว่ากลัวจะเบื่อกันอ่ะค่ะ ก็เลยไม่อยากลงติดๆ กัน
(แต่ที่ผ่านมาก็ติดกันนะ เฮ้อ...)
สำหรับในวันนี้ที่กลับมาอัพ Blog อีกครั้งก็เลยเอาสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ
all ears - พร้อมที่จะฟังPlease tell me your problem. I'm all ears.
beat around the bush - พูดอ้อมค้อมวกวนStop beating around the bush. Tell me what happened to my car.
clear the air - ขจัดความเข้าใจผิดหรือความโกรธ
A: Are you and your wife still angry at each other?B: No. We cleared the air.
down in the dumps - รู้สึกท้อถอย / ท้อแท้Jonathan is down in the dumps because he lost his job.
eager beaver - ขยันเป็นพิเศษThe teacher likes Gabrielle because she is an eager beaver.
fly off the handle - โมโหMy boyfriend flew off the handle when I forgot his birthday.
get on one's nerves - สร้างความรำคาญYour singing gets on my nerves.
hit the books - เรียนให้มากๆA: I want to study at Chulalongkorn University.
B: Well, you need to hit the books every night.
in line for - กำลังจะได้รับI am in line for a promotion.
jump the gun - เริ่มทำอะไรก่อนเวลาอันควร
A: Do you think I should ask my girlfriend to marry me?B: No way! that would be jumping the gun.
kick oneself - ตำหนิตนเองที่ทำผิดI am kicking myself for not buying a lottery ticket this week. My favorite number won!
live from hand to mouth - มีเงินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องThe construction workers live from hand to mouth.
make a mountain out of a mole hill - ทำให้เรื่องเล็กน้อยให้เป็นเรื่องใหญ่โต / เกินความจริง
The problem is not serious. he is just making a mountain out of a mole hill.
no picnic - ไม่สนุก
Preparing food for the party was no picnic.
once in a while - นานๆ ครั้ง
A: Do you ever go dancing?B: Once in a while.
pull strings - ใช้เส้นสายพรรคพวกของตัวเองI didn't have to serve in the army because my father pulled some strings.
a quick learner - คนที่เรียนรู้เร็วหรือคนหัวไวA: Your son figured out the game without any problems.
B: He's a quick learner.
read between the lines - เข้าใจในการใช้สถานการณ์, ตีความหรือเข้าใจความหมายแฝงThe report seems good but if you read between the lines you will not be so impressed.
tell a white lie - โกหกโดยมีเจตนาดี
A: 
What did you say when Sally asked your opinion of her new dress?B: I couldn't tell her that it is ugly so I told a white lie.
serve someone right - สาสมแล้ว / สมนํ้าหน้าA: Did you hear that Wilat had a motorcycle accident?
B: That serves him right because he rides like a maniac. 
....สำหรับสำนวนนี้เข้าไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Blog http://streetenglish.exteen.com/20071008/entry 
........................................................................................................................................
สำนวนน่ารู้เพิ่มเติม 

Hit Counter
free counters
Free counters

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รวมบล็อก 6/3

วีดีโอ สาวะถีพิทยาสรรพ์  http://www.youtube.com/watch?v=JSZHYKZlzcY
1. นายปิยราช  คำมณีจันทร์
    http://dooy2554.blogspot.com/
     http://yood2553.blogspot.com/
2. นายอาทิตย์  โคตรหนองปิง
    http://rsz2554.blogspot.com/
3. นายสถาพร  แสนบุตร
     http://staporn5971.blogspot.com/
4. นายอมรเทพ  อ่ำนาเพียง
     http://nono1669.blogspot.com/
5. นายสุเมธ  มาโสภา
     http://plam1150.blogspot.com/
     http://plam2499.blogspot.com/
6. นายอนุชา  มิ่งเจริญ
     http://sawatheeben1.blogspot.com/
7. นายโกเมนท์  เคนโคก
    http://grung588.blogspot.com/
8. นายบัญชา  อักษร
    http://buncsa123.blogspot.com/
9. นายธีระวัฒน์  นุบาล
    http://nahng55555.blogspot.com/
10.นายจาตุรนต์  หงษสุวรรณ
    http://sa082741.blogspot.com/
11.นายธีระพงษ์  จะกุลี
    http://ta5555.blogspot.com/
12. นายสราวุธ มู้หอชัย
    http://sarawood54.blogspot.com/
13.นายอดิพงษ์  วันจะตะ
   http://aloso111.blogspot.com/
14.นายวีระชน โพธิ์ศรี
   http://loso20011.blogspot.com/
15 นายนรากร คำมณีจันทร์
  http://sam64126.blogspot.com/
16 นายภูวดล จันทร์สงกา
  http://bnmpvc.blogspot.com/
17. นายไพฑูรย์ คำภา
 http://789123546.blogspot.com/

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

MottoA  good name is better than riches.
ชื่อเสียงที่ดี ดีกว่าเงินทอง

A good laugh is the sunshine in the house.
การหัวเราะที่ดีเป็นเหมือนอย่างแสงอาทิตย์ ที่ส่องเข้ามาในบ้าน

A good seaman is known in bad weather.
ลูกเรือที่ดีจะทราบได้ เมื่อทะเลเกิดมรสุม

A determined effort breaks every fetter.
ความพยายามอย่างเด็ดเดี่ยว ทำให้โซ่ทุกๆ เส้นขาด

A friend in need is a friend indeed.
เพื่อนในยามทุกข์ คือ เพื่อนที่แท้

A man without aim is like a ship without a rudder.
คนที่ปราศจากความมุ่งหมาย เปรียบเหมือนกับเรือที่ปราศจากหางเสือ


A rolling stone gathers no moss.
ก้อนหินที่กลิ้งไปกลิ้งมาไม่มีตะไคร่น้ำจับ


An  early bird catches the worms.
นกที่ออกหากินแต่เช้า จับตัวหนอนได้


Action speaks louder than words.
การกระทำมีเสียงดังกว่าคำพูด

A good tree will bear good fruits.
ต้นไม้ที่ดี จะออกผลที่ดี

An hour before midnight is better two after it.
1 ช.ม.ก่อนเที่ยงคืนดีกว่า 2 ช.ม. หลังเที่ยงคืน

All things come by practice.
สิ่งทั้งหมดมาจากการฝึกหัด

Be brave like a lion and gentle like a lamb.
จงกล้าหาญเหมือนสิงห์โต และสุภาพเหมือนลูกแกะ

Be cheerful like a lark and diligent like a bee.
จงร่าเริงเหมือนนกกระจาบฝน และขยันเหมือนตัวผึ้ง

Fame and riches cannot help you when you are going to die, but your good deeds will help you to die happily.
ชื่อเสียงและความร่ำรวยช่วยท่านไม่ได้ เมื่อท่านกำลังที่จะสิ้นใจ แต่กิจกรรมที่ดีของท่านจะช่วยให้ท่านสิ้นใจอย่างมีความสุข


Fine clothes do not make a gentleman.
อาภรณ์อันสวยงาม ไม่ทำให้คนเป็นสุภาพบุรุษ

Look before you will leap.
จงดูก่อนที่ท่านจะกระโดด

Keep honour bright and all is right.
จงรักษาเกียรติยศของท่านให้แจ่มใสและสิ่งทั้งหมดจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Knowledge is a treasure of great price.
วิชาความรู้ เป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่า

Good parents are ready to spend money on the education of their children.
บิดามารดาที่ดี พร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อการศึกษาของบุตรหลานของเขา

Joy and sorrow are as near as to-day and to-morrow.
ความสุขและความทุกข์ อยู่ใกล้กัน เหมือนอย่างวันนี้และพรุ่งนี้


The more one has, the more one wants.
มนุษย์เรายิ่งมีมากเท่าไร ก็ยิ่งต้องการมากขึ้นเท่านั้น

Laziness is the mother of all vices.
ความเกียจคร้านเป็นมารดาแห่งความชั่วทั้งมวล

Success comes only from hard work.
ความสำเร็จมาจากการทำงานอย่างหนักแต่เพียงอย่างเดียว

Where there is a will, there is a way.
มีความตั้งใจที่ไหน ย่อมมีช่องทางที่นั่น

We can make no progress in virtue but by vanquishing ourselves.
เราจะทำการก้าวหน้าในคุณงามความดีไม่ได้ นอกจากว่าเราจะเสียสละตัวของเราเอง

Those who live fast die young.
คนที่ใช้ชีวิตอย่างสำมะเรเทเมา อายุสั้น


There is nothing on earth so pure as sea air.
ไม่มีอะไรบนพื้นพิภาพบริสุทธิ์ เมหือนอย่างอากาศชายทะเล

If you don't aim high, you shall never hit high.
ถ้าท่านไม่มุ่งสูง ท่านจะไม่ได้สิ่งที่สูง

The man who works knows real value of money.
คนผู้ซึ่งทำงานเท่านั้น ที่รู้จักคุณค่าของเงินอย่างแท้จริง
Protection is better than cure.
การป้องกัน ดีกว่าการแก้

Patience is bitter but sweet fruits.
ความอดทนเป็นยาที่ขม แต่จะกลายเป็นผลไม้ที่หวานในที่สุด

Time brings wisdom.
เวลา นำความฉลาด


True happiness consists in the life of sanctity.
ความสุขที่แท้จริง ขึ้นอยู่กับการจำเริญชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์

Man is born to work and bird to fly.
มนุษย์เกิดมาเพื่อทำงาน และนกเพื่อบิน

The love of money is the root of all evils.
ความหลงใหลในเรื่องเงินทอง เป็นรากเง่าของความชั่วทั้งมวล
                                                         ............... Many thank : http://www.siamsporttalk.com

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ภาษาอังกฤษ ไม่ยากถ้ามีความตั้งใจ

        ภาษาอังกฤษ ไม่ยาก..ถ้ามีความตั้งใจ
                .........ได้อ่านบทความของ คุณสิริวรรณ จันทรจุลกะ น่าสนใจมาก จึงนำมาฝาก

                                   หลักการเขียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีง่าย ๆ
ขั้นที่ 1 เตรียมการ
1.1. ตีโจทย์ให้แตกก่อน – รู้ว่าให้ทำอะไร หรือจะนำเสนออะไร
1.2. Discuss/Consider, Analyse, Assess/Evaluate, Summarise/Outline, Demonstrate/Illustrate, Explain, Argue, Comment, Identify, Examine, Describe, Define, Compare, Contrast
1.3. กำหนดวัตถุประสงค์ในการนำเสนอให้ชัดเจน
1.4. กำหนดโครงร่างการนำเสนอ
ขั้นที่ 2 เริ่มเขียน
– เริ่มเขียนตามเค้าโครงร่างที่วางไว้
– เขียนให้ตรงประเด็น (Keeping to the point)
– ไม่ต้องเรียงลำดับของเรื่อง พร้อมตรงไหนเขียนตรงนั้น
– ไม่ต้องคำนึงถึงหลักของการไม่ควรใช้คำซ้ำ
– Paragraph หนึ่ง ๆ มี 1 Main idea หากเปลี่ยน Main idea ให้เริ่ม Paragraph ใหม่
– เขียนบทนำ และบทสรุป ทีหลังบทอื่น
ขั้นที่ 3 ทบทวน ทิ้งเวลาไว้ระยะหนึ่งแล้วกลับมาทบทวนใหม่ในเรื่องเหล่านี้
– ความชัดเจน
– ตรงไปตรงมา
– ปรับวิธีเขียนให้คม ชัดเจน ไม่นำเสนอซ้ำ หรือใช้คำเยิ่นเย้อ
– นำเสนอด้วยภาษาเขียน/ภาษาที่เป็นทางการ
– เน้น/ให้ความสำคัญกับ Main Point
– ปรับขนาดความยาวของ Sentence และ Paragraph
– ไม่ใช้คำที่แสดงถึงเพศ He/She – We/They , People, Human
ขั้นที่ 4 Editing
– ตรวจสอบทั้งหมดอีกครั้ง
– ดูทีละ Section การเชื่อมต่อระหว่าง Section smooth
– ดูแต่ละ Paragraph การเรียงลำดับประโยคถูกต้อง ประโยคเชื่อมต่อ smooth
– ดูแต่ละประโยค ไม่ใช้คำเดียวกันซ้ำ ๆหลายที่ การสะกด ไวยากรณ์ถูกต้อง ความหมายชัดเจน

                                        แนวทางการพัฒนาด้านการพูดภาษาอังกฤษ
– ไม่อายที่จะพูด
– พยายามอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ จะทำให้พูดได้เร็วโดยไม่ต้องแปลก่อน
– ต้องเข้าใจโครงสร้างประโยคก่อน อย่าแปลไทยเป็นอังกฤษ
– โครงสร้างประโยค ไม่ต่างกัน ประธาน กิริยา กรรม
– การขยายคำสลับกัน เช่น สีแดง (Red Color) ชุดตรวจวัด (Test Kits) โทรศัพท์ใช้บัตร (Card Phone) บัตรโทรศัพท์ (Phone Card)
– ศัพท์ที่ใช้ – ใช้เป็นศัพท์เฉพาะหรือเป็นคำอธิบายก่อนก็ได้

                                       แนวทางการพัฒนาด้านการฟังภาษาอังกฤษ

– พยายามอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ จะทำให้ฟังได้เร็วขึ้น
– หัดฟังวิทยุ/ดูหนังที่เป็น Sound Track
– ฟังข่าวภาคภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะข่าวภาษาไทยที่เรารู้เรื่อง

          แนวทางการพัฒนาด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

– Speed Reading อ่านไปก่อน อ่านให้เร็ว ช่วยให้หาข้อมูลประกอบการทำงานได้เร็วขึ้น
– อ่านเพื่อจับใจความโดยรวมแล้วจึงอ่านแบบละเอียด
– พัฒนาเรื่องศัพท์มาก ๆ – อ่านหนังสือพิมพ์
– อ่านตำรา – ศัพท์ยากช่วงแรก พอเข้าใจจะรู้ว่าจะใช้ศัพท์ซ้ำ ๆ
ข้อแนะนำอื่นๆ
– ใช้ดิกชันนารีแบบ Colinns Cobuild บอกความหมายและวิธีใช้คำประเภทต่าง ๆ
– ใช้ Thesaurus Dictionary หาศัพท์ที่ความหมายซ้ำกันได้
– การพัฒนาด้านภาษาให้เทียบกับตัวเอง จะได้มีกำลังใจ

 และนี่คือ เว็บไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอ่าน-เขียน
     .....ฝากพี่น้องชาวสาวะถีพิทย์ และผู้สนใจ
1. http://alisaacademicwriting.in.th/unit3/U3_3/01.html
2. http://en.gravatar.com/krooso  (เว็บครูโส...)
3. บล็อคเรียนภาษาจากหนังดัง.. ครูสวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์
       http://thaimovie-newrelease.blogspot.com
4.  เรียนภาษา กับครูสวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์     
     http://entrance2012.blogspot.com 
5. ฝึกฟัง -อ่าน http://thai.langhub.com/
.............คำศัพท์ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ University....................................................
1. Campus     พื้นที่มหาวิทยาลัย
2. Professor     อาจารย์
3. Dormitory     หอพัก
4. Club     สโมสร
5. Graduation     การสำเร็จการศึกษา
6. School     โรงเรียน
7. Undergraduate student     นักศึกษาปริญญาตรี
8. Graduate student     นักศึกษาปริญญาโท
9. Dean     คณะบดี
10. Enrollment     การลงทะเบียนเรียน
11. Graduation ceremony     พิธีสำเร็จการศึกษา
12. Course     หลักสูตร
13. Lecture     การบรรยาย
14. Roommate     เพื่อนร่วมห้อง

15. Tuition     ค่าเล่าเรียน
16. Application     การสมัคร
17. Dissertation     ดุษฏีนิพนธ์
18. Final Exam     สอบปลายภาค
19. Teacher's assistant     ผู้ช่วยอาจารย์

.......ที่มา.........(ขอขอบคุณ)....
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=4097&mul_source_id=007797

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More