วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ภาษาอังกฤษ ไม่ยากถ้ามีความตั้งใจ

        ภาษาอังกฤษ ไม่ยาก..ถ้ามีความตั้งใจ
                .........ได้อ่านบทความของ คุณสิริวรรณ จันทรจุลกะ น่าสนใจมาก จึงนำมาฝาก


                                   หลักการเขียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีง่าย ๆ
ขั้นที่ 1 เตรียมการ
1.1. ตีโจทย์ให้แตกก่อน – รู้ว่าให้ทำอะไร หรือจะนำเสนออะไร
1.2. Discuss/Consider, Analyse, Assess/Evaluate, Summarise/Outline, Demonstrate/Illustrate, Explain, Argue, Comment, Identify, Examine, Describe, Define, Compare, Contrast
1.3. กำหนดวัตถุประสงค์ในการนำเสนอให้ชัดเจน
1.4. กำหนดโครงร่างการนำเสนอ
ขั้นที่ 2 เริ่มเขียน
– เริ่มเขียนตามเค้าโครงร่างที่วางไว้
– เขียนให้ตรงประเด็น (Keeping to the point)
– ไม่ต้องเรียงลำดับของเรื่อง พร้อมตรงไหนเขียนตรงนั้น
– ไม่ต้องคำนึงถึงหลักของการไม่ควรใช้คำซ้ำ
– Paragraph หนึ่ง ๆ มี 1 Main idea หากเปลี่ยน Main idea ให้เริ่ม Paragraph ใหม่
– เขียนบทนำ และบทสรุป ทีหลังบทอื่น
ขั้นที่ 3 ทบทวน ทิ้งเวลาไว้ระยะหนึ่งแล้วกลับมาทบทวนใหม่ในเรื่องเหล่านี้
– ความชัดเจน
– ตรงไปตรงมา
– ปรับวิธีเขียนให้คม ชัดเจน ไม่นำเสนอซ้ำ หรือใช้คำเยิ่นเย้อ
– นำเสนอด้วยภาษาเขียน/ภาษาที่เป็นทางการ
– เน้น/ให้ความสำคัญกับ Main Point
– ปรับขนาดความยาวของ Sentence และ Paragraph
– ไม่ใช้คำที่แสดงถึงเพศ He/She – We/They , People, Human
ขั้นที่ 4 Editing
– ตรวจสอบทั้งหมดอีกครั้ง
– ดูทีละ Section การเชื่อมต่อระหว่าง Section smooth
– ดูแต่ละ Paragraph การเรียงลำดับประโยคถูกต้อง ประโยคเชื่อมต่อ smooth
– ดูแต่ละประโยค ไม่ใช้คำเดียวกันซ้ำ ๆหลายที่ การสะกด ไวยากรณ์ถูกต้อง ความหมายชัดเจน

                                        แนวทางการพัฒนาด้านการพูดภาษาอังกฤษ
– ไม่อายที่จะพูด
– พยายามอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ จะทำให้พูดได้เร็วโดยไม่ต้องแปลก่อน
– ต้องเข้าใจโครงสร้างประโยคก่อน อย่าแปลไทยเป็นอังกฤษ
– โครงสร้างประโยค ไม่ต่างกัน ประธาน กิริยา กรรม
– การขยายคำสลับกัน เช่น สีแดง (Red Color) ชุดตรวจวัด (Test Kits) โทรศัพท์ใช้บัตร (Card Phone) บัตรโทรศัพท์ (Phone Card)
– ศัพท์ที่ใช้ – ใช้เป็นศัพท์เฉพาะหรือเป็นคำอธิบายก่อนก็ได้

                                       แนวทางการพัฒนาด้านการฟังภาษาอังกฤษ

– พยายามอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ จะทำให้ฟังได้เร็วขึ้น
– หัดฟังวิทยุ/ดูหนังที่เป็น Sound Track
– ฟังข่าวภาคภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะข่าวภาษาไทยที่เรารู้เรื่อง

          แนวทางการพัฒนาด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

– Speed Reading อ่านไปก่อน อ่านให้เร็ว ช่วยให้หาข้อมูลประกอบการทำงานได้เร็วขึ้น
– อ่านเพื่อจับใจความโดยรวมแล้วจึงอ่านแบบละเอียด
– พัฒนาเรื่องศัพท์มาก ๆ – อ่านหนังสือพิมพ์
– อ่านตำรา – ศัพท์ยากช่วงแรก พอเข้าใจจะรู้ว่าจะใช้ศัพท์ซ้ำ ๆ
ข้อแนะนำอื่นๆ
– ใช้ดิกชันนารีแบบ Colinns Cobuild บอกความหมายและวิธีใช้คำประเภทต่าง ๆ
– ใช้ Thesaurus Dictionary หาศัพท์ที่ความหมายซ้ำกันได้
– การพัฒนาด้านภาษาให้เทียบกับตัวเอง จะได้มีกำลังใจ

 และนี่คือ เว็บไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอ่าน-เขียน
     .....ฝากพี่น้องชาวสาวะถีพิทย์ และผู้สนใจ
1. http://alisaacademicwriting.in.th/unit3/U3_3/01.html
2. http://en.gravatar.com/krooso  (เว็บครูโส...)
3. บล็อคเรียนภาษาจากหนังดัง.. ครูสวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์
       http://thaimovie-newrelease.blogspot.com
4.  เรียนภาษา กับครูสวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์     
     http://entrance2012.blogspot.com 
5. ฝึกฟัง -อ่าน http://thai.langhub.com/
.............คำศัพท์ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ University....................................................
1. Campus     พื้นที่มหาวิทยาลัย
2. Professor     อาจารย์
3. Dormitory     หอพัก
4. Club     สโมสร
5. Graduation     การสำเร็จการศึกษา
6. School     โรงเรียน
7. Undergraduate student     นักศึกษาปริญญาตรี
8. Graduate student     นักศึกษาปริญญาโท
9. Dean     คณะบดี
10. Enrollment     การลงทะเบียนเรียน
11. Graduation ceremony     พิธีสำเร็จการศึกษา
12. Course     หลักสูตร
13. Lecture     การบรรยาย
14. Roommate     เพื่อนร่วมห้อง

15. Tuition     ค่าเล่าเรียน
16. Application     การสมัคร
17. Dissertation     ดุษฏีนิพนธ์
18. Final Exam     สอบปลายภาค
19. Teacher's assistant     ผู้ช่วยอาจารย์

.......ที่มา.........(ขอขอบคุณ)....
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=4097&mul_source_id=007797

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More