วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

MottoA  good name is better than riches.
ชื่อเสียงที่ดี ดีกว่าเงินทอง

A good laugh is the sunshine in the house.
การหัวเราะที่ดีเป็นเหมือนอย่างแสงอาทิตย์ ที่ส่องเข้ามาในบ้าน

A good seaman is known in bad weather.
ลูกเรือที่ดีจะทราบได้ เมื่อทะเลเกิดมรสุม

A determined effort breaks every fetter.
ความพยายามอย่างเด็ดเดี่ยว ทำให้โซ่ทุกๆ เส้นขาด

A friend in need is a friend indeed.
เพื่อนในยามทุกข์ คือ เพื่อนที่แท้

A man without aim is like a ship without a rudder.
คนที่ปราศจากความมุ่งหมาย เปรียบเหมือนกับเรือที่ปราศจากหางเสือ


A rolling stone gathers no moss.
ก้อนหินที่กลิ้งไปกลิ้งมาไม่มีตะไคร่น้ำจับ


An  early bird catches the worms.
นกที่ออกหากินแต่เช้า จับตัวหนอนได้


Action speaks louder than words.
การกระทำมีเสียงดังกว่าคำพูด

A good tree will bear good fruits.
ต้นไม้ที่ดี จะออกผลที่ดี

An hour before midnight is better two after it.
1 ช.ม.ก่อนเที่ยงคืนดีกว่า 2 ช.ม. หลังเที่ยงคืน

All things come by practice.
สิ่งทั้งหมดมาจากการฝึกหัด

Be brave like a lion and gentle like a lamb.
จงกล้าหาญเหมือนสิงห์โต และสุภาพเหมือนลูกแกะ

Be cheerful like a lark and diligent like a bee.
จงร่าเริงเหมือนนกกระจาบฝน และขยันเหมือนตัวผึ้ง

Fame and riches cannot help you when you are going to die, but your good deeds will help you to die happily.
ชื่อเสียงและความร่ำรวยช่วยท่านไม่ได้ เมื่อท่านกำลังที่จะสิ้นใจ แต่กิจกรรมที่ดีของท่านจะช่วยให้ท่านสิ้นใจอย่างมีความสุข


Fine clothes do not make a gentleman.
อาภรณ์อันสวยงาม ไม่ทำให้คนเป็นสุภาพบุรุษ

Look before you will leap.
จงดูก่อนที่ท่านจะกระโดด

Keep honour bright and all is right.
จงรักษาเกียรติยศของท่านให้แจ่มใสและสิ่งทั้งหมดจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Knowledge is a treasure of great price.
วิชาความรู้ เป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่า

Good parents are ready to spend money on the education of their children.
บิดามารดาที่ดี พร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อการศึกษาของบุตรหลานของเขา

Joy and sorrow are as near as to-day and to-morrow.
ความสุขและความทุกข์ อยู่ใกล้กัน เหมือนอย่างวันนี้และพรุ่งนี้


The more one has, the more one wants.
มนุษย์เรายิ่งมีมากเท่าไร ก็ยิ่งต้องการมากขึ้นเท่านั้น

Laziness is the mother of all vices.
ความเกียจคร้านเป็นมารดาแห่งความชั่วทั้งมวล

Success comes only from hard work.
ความสำเร็จมาจากการทำงานอย่างหนักแต่เพียงอย่างเดียว

Where there is a will, there is a way.
มีความตั้งใจที่ไหน ย่อมมีช่องทางที่นั่น

We can make no progress in virtue but by vanquishing ourselves.
เราจะทำการก้าวหน้าในคุณงามความดีไม่ได้ นอกจากว่าเราจะเสียสละตัวของเราเอง

Those who live fast die young.
คนที่ใช้ชีวิตอย่างสำมะเรเทเมา อายุสั้น


There is nothing on earth so pure as sea air.
ไม่มีอะไรบนพื้นพิภาพบริสุทธิ์ เมหือนอย่างอากาศชายทะเล

If you don't aim high, you shall never hit high.
ถ้าท่านไม่มุ่งสูง ท่านจะไม่ได้สิ่งที่สูง

The man who works knows real value of money.
คนผู้ซึ่งทำงานเท่านั้น ที่รู้จักคุณค่าของเงินอย่างแท้จริง
Protection is better than cure.
การป้องกัน ดีกว่าการแก้

Patience is bitter but sweet fruits.
ความอดทนเป็นยาที่ขม แต่จะกลายเป็นผลไม้ที่หวานในที่สุด

Time brings wisdom.
เวลา นำความฉลาด


True happiness consists in the life of sanctity.
ความสุขที่แท้จริง ขึ้นอยู่กับการจำเริญชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์

Man is born to work and bird to fly.
มนุษย์เกิดมาเพื่อทำงาน และนกเพื่อบิน

The love of money is the root of all evils.
ความหลงใหลในเรื่องเงินทอง เป็นรากเง่าของความชั่วทั้งมวล
                                                         ............... Many thank : http://www.siamsporttalk.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More